Bài tập viết lại câu điều kiện - Từ cơ bản tới nâng cao

Câu ĐK là 1 trong khí cụ uy lực nhằm diễn đạt ĐK, giả thiết, và thành quả nhập văn bạn dạng của sỹ tử. Kiến thức về câu ĐK gom sỹ tử nắm vững 1 phần cần thiết nhập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh và thể hiện tại được sự nhiều mẫu mã nhập ngữ điệu.

Để gom sỹ tử dùng câu ĐK một cơ hội hiệu suất cao và đúng chuẩn trong số trường hợp học tập thuật và tiếp xúc thông thường ngày, nội dung bài viết tiếp tục hỗ trợ bài tập luyện viết lách lại câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện - Từ cơ bản tới nâng cao

Key Takeaways

Các cơ hội viết lách lại câu điều kiện:

 • Đảo ngữ

 • Dùng “unless”

 • Dùng “otherwise”

 • Dùng “but for”

 • Dùng “without”

 • Dùng “because, so sánh, that’s why”

Tóm tắt về câu điều kiện

Câu ĐK (conditional sentences) là câu phức, được dùng nhằm tư duy về những gì hoàn toàn có thể xẩy ra, hoặc những gì hoàn toàn có thể tiếp tục xẩy ra và những gì tất cả chúng ta mong ước tiếp tục xẩy ra, dựa vào một ĐK hoặc trường hợp rõ ràng. Câu ĐK thông thường bao hàm nhị phần: phần ĐK (if-clause) và phần thành quả (result-clause).

Có thân phụ loại câu ĐK chủ yếu nhập giờ đồng hồ Anh: loại 1 (điều khiếu nại hoàn toàn có thể xảy ra), loại 2 (điều khiếu nại ko thể xẩy ra nhập hiện tại tại), và loại 3 (điều khiếu nại ko thể xẩy ra nhập quá khứ). Câu ĐK thông thường được dùng nhằm diễn tả một sự giả thiết hoặc một kịch bạn dạng tưởng tượng.

Như vậy, câu ĐK gom biểu thị quan hệ thân thiện ĐK và thành quả trong số trường hợp không giống nhau và là 1 trong phần cần thiết trong những việc diễn tả ý của những người học tập nhập giờ đồng hồ Anh. Để thành thục những cấu tạo này, người học tập cần thiết rèn luyện qua chuyện những bài xích tập luyện viết lách lại câu ĐK.

Cấu trúc viết lách lại câu điều kiện

Câu ĐK loại 1

Cấu trúc

Đảo ngữ

Động kể từ thường:

If + S1 + V (thì lúc này đơn), S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)


Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Động kể từ to tát be: 

If + S1 + am/ is/ are (not) + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)


Should + S1 + (not) + be + adjective/ noun , S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Câu ĐK loại 2

Cấu trúc

Đảo ngữ

Động kể từ thường:

If + S1 + V (thì quá khứ đơn), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Were + S1 + (not) + to V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Động kể từ tobe: 

If + S1 + were (not), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Lưu ý: nếu như trong trường hợp là to tát be thì chỉ người sử dụng were

Were + S1 + (not) + adj/N, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Câu ĐK loại 3

Cấu trúc

Đảo ngữ

Động kể từ thường:

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.


Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Động kể từ to tát be: 

If + S1 + had (not) been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu) 

Had + S1 + (not) + been + adj/Noun , S2 + would/might/could … + have + past participle.

Câu ĐK láo lếu hợp

Cấu trúc

Đảo ngữ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (nguyên mẫu)

Các cơ hội viết lách lại câu ĐK khác 

 • Unless = If... not (nếu… không…)

 • Otherwise thông thường được dùng như thể “If you don’t”, và sau Otherwise + S + V

 • Without + danh kể từ (trong tình huống giả thiết thành quả tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao nếu như mệnh đề ĐK trình diễn ra)

 • But for + danh kể từ (khi mong muốn thể hiện tại sự hàm ơn, hoặc nhấn mạnh vấn đề vai trò của vế ĐK - chỉ người sử dụng với câu ĐK loại 2 & 3) 

 • Dùng một vài liên từ: Thay because vày if; vứt so/that’s why, tăng kể từ if nhập vế ngược lại; thay đổi thể của mệnh đề nhập câu; động kể từ nằm trong sau này đơn người sử dụng loại 1, nằm trong lúc này đơn người sử dụng loại 2, nằm trong quá khứ đơn người sử dụng loại 3. 

Cách viết lách lại câu điều kiện

Bài tập luyện viết lách lại câu ĐK cơ bản

Bài tập luyện 1: Viết lại câu vày dạng hòn đảo ngữ

 1. If they arrive on time, they can catch the train.

 2. If she has enough money, she will buy a new xế hộp. 

 3. If I had a magic wand, I would make all your dreams come true.

 4. If he were a better cook, he could prepare gourmet meals.

 5. If the team had practiced more, they wouldn't have lost the game.

 6. If she had taken her medicine, she would have felt better.

Bài tập luyện 2: Hoàn thiện câu bằng phương pháp phân tách chính dạng kể từ của kể từ nhập câu gốc

1. He had a headache, so sánh he didn't attend the meeting. 

=> If he ___________ a headache, he ___________ the meeting.

2. Because it is sunny tomorrow, we will go on a camping. 

=> If it ___________ sunny tomorrow, we ___________ on a camping.

3. She doesn't speak Spanish, that's why she can’t communicate with the locals.

=> If she ___________ Spanish, she ___________ with the locals.

4. They are not adventurous, so sánh they don't explore new places

If they ___________ more adventurous, they ___________ new places.

5. She forgot her keys, so sánh she couldn't enter the house. 

=> If she ___________ her keys, she ___________ the house.

6. If she doesn't take her medicine, her condition will worsen. 

=> She ___________ her medicine otherwise her condition ___________.

7. If he doesn't receive the payment, he will take legal action. 

=> Without ___________ the payment, he ___________ legal action.

8. If she had more time, she would travel the world. 

=> But for ___________, she ___________ the world.

Bài tập luyện 3: Hoàn thiện câu, phụ thuộc vào khêu ý mang lại trước

1. They are going to tát the beach, so sánh they will have a great time. 

=> If they go to tát the beach,________________

2. She is allergic to tát cats, that's why she doesn't have one. 

=> ________________, she would have one.

3. Because they couldn't find a xe taxi, they walked trang chính. 

=> If they had found a xe taxi, ___________________.

4. He is studying hard, so sánh he will pass the exam.

=> _______________, he will pass the exam.

5. He was in a hurry, so sánh he forgot his wallet. 

=> ______________, he wouldn't have forgotten his wallet.

6. She's hungry, that's why she's eating.

=> If she weren't hungry, ______________.

7. If she were taller, she could reach the top shelf.

=> But for ______________, she could reach the top shelf.

8. If you don't wear a coat, you will get cold. 

=> ______________ otherwise you will get cold.

Bài tập luyện viết lách lại câu ĐK nâng cao

Bài tập luyện 1: Phát hiện tại lỗi sai trong số câu viết lách lại sau và sửa lại

1. She was sleepy, so sánh she didn't study last night. 

=> She hadn't been sleepy if she would have studied last night.

2. We are out of milk so sánh we can't make coffee. 

=> If we could make coffee, we had milk.

3. He is upset so sánh he won't come to tát the tiệc ngọt. 

=> If he wasn’t upset, he will come to tát the tiệc ngọt.

4. He missed the train, so sánh he couldn't attend the concert. 

=> If he hadn't missed the train, he could attend the concert.

5. She is busy so sánh she can't attend the meeting. 

=> If she were not busy, she could have attended the meeting.

6. If he doesn't save money, he won't be able to tát buy a xế hộp. 

=> Unless he saved money, he won't be able to tát buy a xế hộp.

7. If they had practiced more, they wouldn't have lost the game. 

=> Without more practice, they would lose the game.

Bài tập luyện 2: Viết lại câu, dùng câu điều kiện

 1. He missed the train because he didn't wake up early.

 2. He has some không tính tiền time this evening, so sánh he can come to tát the movie with us.

  Xem thêm: Khám phá Sihanoukville - khu du lịch biển đẹp nhất Campuchia

 3. He isn't a skilled musician, so sánh he can't play in the band. 

 4. She forgot her umbrella, so sánh she got wet in the rain.

 5. They don't speak Spanish, so sánh they can't communicate with the locals. 

 6. We have enough ingredients, so sánh we can bake a delicious cake.

Bài tập luyện 3: Viết lại câu ĐK, dùng những cấu tạo tiếp tục học

1. If he studies hard, he will pass the exam. 

Câu viết lách lại dùng hòn đảo ngữ: _____________________________

Câu viết lách lại dùng otherwise: _____________________________

2. If they didn't live so sánh far away, we would visit them more often.

Câu viết lách lại dùng but for: _____________________________

Câu viết lách lại dùng unless: _____________________________

3. If they hadn't overslept, they would have caught the early flight.

Câu viết lách lại dùng without: _____________________________

Câu viết lách lại dùng hòn đảo ngữ: _____________________________

4. If you eat healthier food, you will improve your health.

Câu viết lách lại dùng unless: _____________________________

Câu viết lách lại dùng otherwise: _____________________________

5. If they had received proper training, they would have solved the problem in the competition today. 

Câu viết lách lại dùng hòn đảo ngữ: _____________________________

Câu viết lách lại dùng without: _____________________________

Đáp án

Đáp án bài xích tập luyện cơ bản

Bài tập luyện 1: Viết lại câu vày dạng hòn đảo ngữ

 1. Should they arrive on time, they can catch the train.

 2. Were she to tát have enough money, she would buy a new xế hộp.

 3. Were I to tát have a magic wand, I would make all your dreams come true.

 4. Were he a better cook, he could prepare gourmet meals.

 5. Had the team practiced more, they wouldn't have lost the game.

 6. Had she taken her medicine, she would have felt better.

Bài tập luyện 2: Hoàn thiện câu bằng phương pháp phân tách chính dạng kể từ của kể từ nhập câu gốc

1. He had a headache, so sánh he didn't attend the meeting. 

=> If he hadn't had a headache, he would have attended the meeting.

2. Because it is sunny tomorrow, we will go camping. 

=> If it is sunny tomorrow, we will go camping.

3. She doesn't speak Spanish, that's why she can’t communicate with the locals.

=> If she spoke Spanish, she could communicate with the locals.

4. They are not adveturous, so sánh they don't explore new places

If they were more adventurous, they would explore new places.

5. She forgot her keys, so sánh she couldn't enter the house. 

=> If she hadn't forgotten her keys, she could have entered the house.

6. If she doesn't take her medicine, her condition will worsen. 

=> She should take her medicine otherwise her condition will worsen.

7. If he doesn't receive the payment, he will take legal action. 

=> Without receiving the payment, he will take legal action.

8. If she had more time, she would travel the world. 

=> But for her lack of time, she would travel the world.

Bài tập luyện 3: Hoàn thiện câu, phụ thuộc vào khêu ý mang lại trước

1. They are going to tát the beach, so sánh they will have a great time. 

=> If they go to tát the beach, they will have a great time.

2. She is allergic to tát cats, that's why she doesn't have one. 

=> If she weren't allergic to tát cats, she would have one.

3. Because they couldn't find a xe taxi, they walked trang chính. 

=> If they had found a xe taxi, they wouldn't have walked trang chính.

4. He is studying hard, so sánh he will pass the exam.

=> If he studies hard, he will pass the exam.

5. He was in a hurry, so sánh he forgot his wallet. 

=> If he hadn't been in a hurry, he wouldn't have forgotten his wallet.

6. She's hungry, that's why she's eating.

=> If she weren't hungry, she wouldn't be eating.

7. If she were taller, she could reach the top shelf.

=> But for her height, she could reach the top shelf.

8. If you don't wear a coat, you will get cold. 

=> You should wear a coat otherwise you will get cold.

Đáp án bài xích tập luyện nâng cao

Bài tập luyện 1: Phát hiện tại lỗi sai trong số câu sau và sửa lại

1. She was sleepy, so sánh she didn't study last night. 

=> She hadn't been sleepy if she would have studied last night.

Câu quy đổi sai tự đặt điều if sai vế, ở vế thành quả chứ không vế ĐK. Sửa lại:

=> If she hadn't been sleepy, she would have studied last night.

2. We are out of milk so sánh we can't make coffee. 

=> If we could make coffee, we had milk.

Câu quy đổi sai tự đặt điều if ở vế thành quả chứ không vế ĐK. Sửa lại:

If we had milk, we could make coffee.

3. He is upset so sánh he won't come to tát the tiệc ngọt. 

=> If he wasn’t upset, he will come to tát the tiệc ngọt.

Câu quy đổi sai tự phân tách sai dạng kể từ của vế ĐK nhập câu ĐK loại 1. Sửa lại:

If he isn’t upset, he will come to tát the tiệc ngọt.

4. He missed the train, so sánh he couldn't attend the concert. 

=> If he hadn't missed the train, he could attend the concert.

Câu quy đổi sai mang lại phân tách sai dạng kể từ của vế thành quả nhập câu ĐK loại 3. Sửa lại:

If he hadn't missed the train, he could have attended the concert.

5. She is busy so sánh she can't attend the meeting. 

=> If she were not busy, she could have attended the meeting.

Câu quy đổi sai tự phân tách sai dạng kể từ của vế thành quả nhập câu ĐK loại 2. Sửa lại:

If she were not busy, she could attend the meeting.

6. If he doesn't save money, he won't be able to tát buy a xế hộp. 

=> Unless he saved money, he won't be able to tát buy a xế hộp.

Câu quy đổi sai tự phân tách sai dạng kể từ của vế ĐK mang lại câu ĐK loại 1. Sửa lại:

Unless he saves money, he won't be able to tát buy a xế hộp.

7. If they had practiced more, they wouldn't have lost the game. 

=> Without more practice, they would lose the game.

Câu quy đổi sai tự phân tách sai dạng kể từ của vế thành quả nhập câu ĐK loại 3. Sửa lại:

=> Without more practice, they would have lost the game.

Bài tập luyện 3: Viết lại câu ĐK, dùng những cấu tạo tiếp tục học

1. If he studies hard, he will pass the exam. 

Câu viết lách lại dùng hòn đảo ngữ: Should he study hard, he will pass the exam. 

Câu viết lách lại dùng otherwise: He should study hard otherwise he won't pass the exam. 

2. If they didn't live so sánh far away, we would visit them more often.

Câu viết lách lại dùng but for: But for their distance, we would visit them more often.

Câu viết lách lại dùng unless: Unless they didn't live so sánh far away, we would visit them more often.

3. If they hadn't overslept, they would have caught the early flight.

Câu viết lách lại dùng without: Without oversleeping, they would have caught the early flight.

Câu viết lách lại dùng hòn đảo ngữ: Had they not overslept, they would have caught the early flight.

4. If you eat healthier food, you will improve your health.

Câu viết lách lại dùng unless: Unless you eat healthier food, you won't improve your health.

Câu viết lách lại dùng otherwise: You should eat healthy otherwise you won't improve your health. 

5. If they had received proper training, they would have solved the problem in the competition today. 

Xem thêm: Tổng hợp các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hoá khử - VUIHOC

Câu viết lách lại dùng hòn đảo ngữ: Had they received proper training, they would solve the problem in the competition today.

Câu viết lách lại dùng without: Without proper training, they won't solve the problem in the competition today.

Tổng kết

Như vậy, qua chuyện nội dung bài viết về bài tập luyện viết lách lại câu điều kiện này, người học tập tiếp tục nắm vững rộng lớn về những cấu tạo câu ĐK và cơ hội viết lách lại bọn chúng vày cấu tạo hòn đảo ngữ, dùng otherwise, but for, unless, without và một vài liên kể từ không giống. Để tập luyện và thành thục cách sử dụng những thì nhập câu ĐK, sỹ tử hoàn toàn có thể xem thêm cuốn sách Understanding English Grammar Tenses.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bộ sưu tập bài tập đạo hàm riêng cấp 2 có lời giải đầy đủ và chi tiết

Chủ đề: bài tập đạo hàm riêng cấp 2 có lời giải Bạn đang tìm kiếm các bài tập về đạo hàm riêng cấp 2 và muốn có lời giải chi tiết? Đừng lo, trên trang web banhoituidap.com, bạn sẽ tìm thấy công cụ tính đạo hàm online tốt nhất hiện nay. Với hiển thị lời giải chi tiết, công cụ này sẽ giúp bạn tính toán các bài tập về đạo hàm một cách dễ dàng và chính xác. Hãy trải nghiệm và nâng cao kỹ năng toán học của bạn ngay hôm nay!