Lịch sử tỷ giá giao dịch baht Thái (THB) và đồng Việt Nam (VND)

Kiểm tra lịch sử vẻ vang tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thân thiện THB và VND tiếp sau đây. Đây là bảng tóm lược lịch sử vẻ vang tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thân thiện baht Thái (THB) và đồng VN (VND) nhập 180 ngày, kể từ 18/10/2023 cho tới 15/04/2024

Cao nhất: 710,17 VND nhập 02/01/2024
Trung bình: 688,33 VND
Thấp nhất: 672,85 VND nhập 20/10/2023

Chiều quy thay đổi ngược lại Biểu đồ dùng lịch sử vẻ vang tỷ giá chỉ của THB và VND

Biểu đồ dùng này hiển thị tài liệu kể từ 18/10/2023 lịch sự 15/04/2024.

Bạn đang xem: Lịch sử tỷ giá giao dịch baht Thái (THB) và đồng Việt Nam (VND)

Tỷ giá chỉ THB/VND tăng +1,86% nhập sáu mon qua loa. Vấn đề này tức là độ quý hiếm baht Thái tăng đối với đồng VN.

Lịch sử tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thân thiện THB và VND theo đòi năm

Lịch sử tỷ giá chỉ thân thiện THB và VND nhập sáu mon qua

Ngày Baht Thái Sang Đồng VN
15/04/2024 15/04/2024 ฿ = 685,66  ฿ = 685,66 
12/04/2024 12/04/2024 ฿ = 688,31  ฿ = 688,31 
11/04/2024 11/04/2024 ฿ = 685,24  ฿ = 685,24 
10/04/2024 10/04/2024 ฿ = 680,13  ฿ = 680,13 
09/04/2024 09/04/2024 ฿ = 687,29  ฿ = 687,29 
08/04/2024 08/04/2024 ฿ = 679,81  ฿ = 679,81 
05/04/2024 05/04/2024 ฿ = 681,76  ฿ = 681,76 
04/04/2024 04/04/2024 ฿ = 679,84  ฿ = 679,84 
03/04/2024 03/04/2024 ฿ = 683,22  ฿ = 683,22 
02/04/2024 02/04/2024 ฿ = 677,91  ฿ = 677,91 
01/04/2024 01/04/2024 ฿ = 677,06  ฿ = 677,06 
29/03/2024 29/03/2024 ฿ = 682,59  ฿ = 682,59 
28/03/2024 28/03/2024 ฿ = 680,89  ฿ = 680,89 
27/03/2024 27/03/2024 ฿ = 680,92  ฿ = 680,92 
26/03/2024 26/03/2024 ฿ = 682,08  ฿ = 682,08 
25/03/2024 25/03/2024 ฿ = 680,68  ฿ = 680,68 
22/03/2024 22/03/2024 ฿ = 685,02  ฿ = 685,02 
21/03/2024 21/03/2024 ฿ = 682,90  ฿ = 682,90 
20/03/2024 20/03/2024 ฿ = 689,60  ฿ = 689,60 
19/03/2024 19/03/2024 ฿ = 685,70  ฿ = 685,70 
18/03/2024 18/03/2024 ฿ = 687,38  ฿ = 687,38 
15/03/2024 15/03/2024 ฿ = 689,51  ฿ = 689,51 
14/03/2024 14/03/2024 ฿ = 690,44  ฿ = 690,44 
13/03/2024 13/03/2024 ฿ = 692,26  ฿ = 692,26 
12/03/2024 12/03/2024 ฿ = 689,42  ฿ = 689,42 
11/03/2024 11/03/2024 ฿ = 694,60  ฿ = 694,60 
08/03/2024 08/03/2024 ฿ = 696,72  ฿ = 696,72 
07/03/2024 07/03/2024 ฿ = 694,66  ฿ = 694,66 
06/03/2024 06/03/2024 ฿ = 692,84  ฿ = 692,84 
05/03/2024 05/03/2024 ฿ = 690,24  ฿ = 690,24 
04/03/2024 04/03/2024 ฿ = 690,76  ฿ = 690,76 
01/03/2024 01/03/2024 ฿ = 688,65  ฿ = 688,65 
29/02/2024 29/02/2024 ฿ = 686,81  ฿ = 686,81 
28/02/2024 28/02/2024 ฿ = 684,37  ฿ = 684,37 
27/02/2024 27/02/2024 ฿ = 686,55  ฿ = 686,55 
26/02/2024 26/02/2024 ฿ = 686,45  ฿ = 686,45 
23/02/2024 23/02/2024 ฿ = 686,96  ฿ = 686,96 
22/02/2024 22/02/2024 ฿ = 684,46  ฿ = 684,46 
21/02/2024 21/02/2024 ฿ = 684,05  ฿ = 684,05 
20/02/2024 20/02/2024 ฿ = 681,58  ฿ = 681,58 
19/02/2024 19/02/2024 ฿ = 680,07  ฿ = 680,07 
16/02/2024 16/02/2024 ฿ = 682,72  ฿ = 682,72 
15/02/2024 15/02/2024 ฿ = 678,73  ฿ = 678,73 
14/02/2024 14/02/2024 ฿ = 676,43  ฿ = 676,43 
13/02/2024 13/02/2024 ฿ = 677,28  ฿ = 677,28 
12/02/2024 12/02/2024 ฿ = 680,58  ฿ = 680,58 
09/02/2024 09/02/2024 ฿ = 679,86  ฿ = 679,86 
08/02/2024 08/02/2024 ฿ = 681,90  ฿ = 681,90 
07/02/2024 07/02/2024 ฿ = 686,18  ฿ = 686,18 
06/02/2024 06/02/2024 ฿ = 684,99  ฿ = 684,99 
05/02/2024 05/02/2024 ฿ = 681,08  ฿ = 681,08 
02/02/2024 02/02/2024 ฿ = 687,20  ฿ = 687,20 
01/02/2024 01/02/2024 ฿ = 690,83  ฿ = 690,83 
31/01/2024 31/01/2024 ฿ = 686,86  ฿ = 686,86 
30/01/2024 30/01/2024 ฿ = 689,92  ฿ = 689,92 
29/01/2024 29/01/2024 ฿ = 692,32  ฿ = 692,32 
26/01/2024 26/01/2024 ฿ = 690,82  ฿ = 690,82 
25/01/2024 25/01/2024 ฿ = 689,03  ฿ = 689,03 
24/01/2024 24/01/2024 ฿ = 688,76  ฿ = 688,76 
23/01/2024 23/01/2024 ฿ = 688,42  ฿ = 688,42 
22/01/2024 22/01/2024 ฿ = 689,96  ฿ = 689,96 
19/01/2024 19/01/2024 ฿ = 692,02  ฿ = 692,02 
18/01/2024 18/01/2024 ฿ = 690,54  ฿ = 690,54 
17/01/2024 17/01/2024 ฿ = 689,31  ฿ = 689,31 
16/01/2024 16/01/2024 ฿ = 692,62  ฿ = 692,62 
15/01/2024 15/01/2024 ฿ = 700,07  ฿ = 700,07 
12/01/2024 12/01/2024 ฿ = 702,21  ฿ = 702,21 
11/01/2024 11/01/2024 ฿ = 698,88  ฿ = 698,88 
10/01/2024 10/01/2024 ฿ = 696,20  ฿ = 696,20 
09/01/2024 09/01/2024 ฿ = 696,82  ฿ = 696,82 
08/01/2024 08/01/2024 ฿ = 696,59  ฿ = 696,59 
05/01/2024 05/01/2024 ฿ = 703,42  ฿ = 703,42 
04/01/2024 04/01/2024 ฿ = 705,33  ฿ = 705,33 
03/01/2024 03/01/2024 ฿ = 708,30  ฿ = 708,30 
02/01/2024 02/01/2024 ฿ = 710,17  ฿ = 710,17 
01/01/2024 01/01/2024 ฿ = 706,52  ฿ = 706,52 
29/12/2023 29/12/2023 ฿ = 709,66  ฿ = 709,66 
28/12/2023 28/12/2023 ฿ = 707,13  ฿ = 707,13 
27/12/2023 27/12/2023 ฿ = 709,93  ฿ = 709,93 
26/12/2023 26/12/2023 ฿ = 704,72  ฿ = 704,72 
25/12/2023 25/12/2023 ฿ = 701,66  ฿ = 701,66 
22/12/2023 22/12/2023 ฿ = 702,27  ฿ = 702,27 
21/12/2023 21/12/2023 ฿ = 699,97  ฿ = 699,97 
20/12/2023 20/12/2023 ฿ = 695,99  ฿ = 695,99 
19/12/2023 19/12/2023 ฿ = 699,33  ฿ = 699,33 
18/12/2023 18/12/2023 ฿ = 696,56  ฿ = 696,56 
15/12/2023 15/12/2023 ฿ = 696,42  ฿ = 696,42 
14/12/2023 14/12/2023 ฿ = 695,48  ฿ = 695,48 
13/12/2023 13/12/2023 ฿ = 691,26  ฿ = 691,26 
12/12/2023 12/12/2023 ฿ = 679,58  ฿ = 679,58 
11/12/2023 11/12/2023 ฿ = 679,21  ฿ = 679,21 
08/12/2023 08/12/2023 ฿ = 683,67  ฿ = 683,67 
07/12/2023 07/12/2023 ฿ = 690,66  ฿ = 690,66 
06/12/2023 06/12/2023 ฿ = 689,05  ฿ = 689,05 
05/12/2023 05/12/2023 ฿ = 688,17  ฿ = 688,17 
04/12/2023 04/12/2023 ฿ = 688,24  ฿ = 688,24 
01/12/2023 01/12/2023 ฿ = 697,05  ฿ = 697,05 
30/11/2023 30/11/2023 ฿ = 687,25  ฿ = 687,25 
29/11/2023 29/11/2023 ฿ = 697,58  ฿ = 697,58 
28/11/2023 28/11/2023 ฿ = 699,11  ฿ = 699,11 
27/11/2023 27/11/2023 ฿ = 691,57  ฿ = 691,57 
24/11/2023 24/11/2023 ฿ = 684,61  ฿ = 684,61 
23/11/2023 23/11/2023 ฿ = 687,27  ฿ = 687,27 
22/11/2023 22/11/2023 ฿ = 686,84  ฿ = 686,84 
21/11/2023 21/11/2023 ฿ = 686,58  ฿ = 686,58 
20/11/2023 20/11/2023 ฿ = 687,13  ฿ = 687,13 
17/11/2023 17/11/2023 ฿ = 691,62  ฿ = 691,62 
16/11/2023 16/11/2023 ฿ = 690,04  ฿ = 690,04 
15/11/2023 15/11/2023 ฿ = 682,93  ฿ = 682,93 
14/11/2023 14/11/2023 ฿ = 685,19  ฿ = 685,19 
13/11/2023 13/11/2023 ฿ = 677,26  ฿ = 677,26 
10/11/2023 10/11/2023 ฿ = 677,68  ฿ = 677,68 
09/11/2023 09/11/2023 ฿ = 680,41  ฿ = 680,41 
08/11/2023 08/11/2023 ฿ = 686,05  ฿ = 686,05 
07/11/2023 07/11/2023 ฿ = 684,43  ฿ = 684,43 
06/11/2023 06/11/2023 ฿ = 685,99  ฿ = 685,99 
03/11/2023 03/11/2023 ฿ = 690,19  ฿ = 690,19 
02/11/2023 02/11/2023 ฿ = 683,51  ฿ = 683,51 
01/11/2023 01/11/2023 ฿ = 680,44  ฿ = 680,44 
31/10/2023 31/10/2023 ฿ = 679,34  ฿ = 679,34 
30/10/2023 30/10/2023 ฿ = 683,94  ฿ = 683,94 
27/10/2023 27/10/2023 ฿ = 680,72  ฿ = 680,72 
26/10/2023 26/10/2023 ฿ = 678,46  ฿ = 678,46 
25/10/2023 25/10/2023 ฿ = 678,25  ฿ = 678,25 
24/10/2023 24/10/2023 ฿ = 678,98  ฿ = 678,98 
23/10/2023 23/10/2023 ฿ = 677,16  ฿ = 677,16 
20/10/2023 20/10/2023 ฿ = 672,85  ฿ = 672,85 
19/10/2023 19/10/2023 ฿ = 674,00  ฿ = 674,00 
18/10/2023 18/10/2023 ฿ = 673,11  ฿ = 673,11 
Tải xuống

Tại sao nên tin yêu tưởng bọn chúng tôi?

Exchange-rates.org là ngôi nhà cung ứng tiên phong hàng đầu về giá chỉ chi phí tệ, chi phí năng lượng điện tử và sắt kẽm kim loại quý trong khoảng thời gian gần hai mươi năm. tin tức của Cửa Hàng chúng tôi được tin yêu vì chưng sản phẩm triệu người tiêu dùng bên trên toàn thị trường quốc tế từng tháng. Chúng tôi đang được trình làng bên trên những ấn phẩm tài chủ yếu đáng tin tưởng nhất bên trên toàn cầu bao hàm Business Insider, Investopedia, Washington Post và CoinDesk.

Xem thêm: Các kiểu kẻ mắt đẹp

Xem thêm: Công cụ tính cân nặng chuẩn

Chúng tôi liên minh với những ngôi nhà cung ứng tài liệu tiên phong hàng đầu nhằm mang tới cho tất cả những người người sử dụng tỷ giá chỉ tiên tiến nhất và đúng chuẩn nhất mang đến toàn bộ những loại chi phí tệ chủ yếu, chi phí năng lượng điện tử và sắt kẽm kim loại quý. Giá chi phí tệ, chi phí năng lượng điện tử và sắt kẽm kim loại quý hiện trên trang web của Cửa Hàng chúng tôi được tổ hợp kể từ sản phẩm triệu điểm tài liệu và chuyển sang những thuật toán độc quyền nhằm cung ứng giá chỉ đúng chuẩn và đúng lúc cho tất cả những người người sử dụng.

Được dùng và tin yêu tưởng vì chưng sản phẩm triệu
người.

Xuất hiện nay trong số ấn phẩm tài chủ yếu đem đáng tin tưởng như Business Insider, Investopedia và Coindesk

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hướng dẫn cách thiết kế Sơ đồ lớp

Tất cả các công việc trong phân tích thiết kế, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra Sơ đồ lớp - Class Diagram bản thiết kế chi tiết nhất của phần mềm ứng dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu class diagram là gì và cách thiết kế Class Diagram đúng chuẩn, hợp lý nhất.