Nội dung trọng tâm toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

Toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm là câu hỏi cần thiết, học viên cần thiết tóm được cơ hội thay đổi những đơn vị  đo lượng với mọi câu hỏi tương quan.

Hôm nay nttexpress.vn sẽ hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, dạng bài bác luyện của toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo lượng. Học sinh chú cần cù luyện bài bác luyện, ghi lưu giữ bảng đơn vị chức năng đo lượng để tìm hiểu áp dụng nhập vào thực tiễn.

Bạn đang xem: Nội dung trọng tâm toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

1. Nhận biết đơn vị chức năng đo khối lượng

1.1. Khái niệm

Các kỹ năng và kiến thức lưu ý của bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

1.2. Quy đổi

Cách thay đổi đơn vị chức năng đo

Cách thay đổi đơn vị chức năng đo lượng nhỏ rộng lớn kg

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng 

Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Chú ý: Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều cấp 10 thứ tự đơn vị chức năng bé bỏng ngay lập tức sau nó.

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo lượng và phán xét rằng với nhì đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau thì đơn vị chức năng rộng lớn cấp 10 thứ tự đơn vị chức năng bé bỏng.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số phù hợp nhập khu vực trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1: 

Dựa nhập bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm tớ có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

 Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các quy tắc tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

  •  Khi triển khai quy tắc tính nằm trong hoặc trừ những lượng đem tất nhiên những đơn vị chức năng đo như thể nhau, tớ triển khai tương tự  giống như những quy tắc tính với số bất ngờ, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng nhập thành quả.

  • Khi triển khai quy tắc tính đem tất nhiên những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tớ nên thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai tính thông thường.

  • Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị chức năng đo lượng với một số trong những, tớ nhân hoặc phân chia số cơ với một số trong những như cơ hội thường thì, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng nhập thành quả.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính những độ quý hiếm sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính những độ quý hiếm sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4 

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị chức năng đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

  • Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo như thể nhau, tớ đối chiếu tương tự động như đối chiếu nhì số bất ngờ.

  •  Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tớ nên thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai đối chiếu thông thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

Xem thêm: Đổi số thành chữ trong Excel tự động nhanh chóng, hiệu quả

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg 

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán đem điều văn.

3.4.1. Phương pháp.

  • Đọc đề và xác lập rõ rệt đòi hỏi đề bài

  • Thực hiện nay quy tắc tính theo đuổi đòi hỏi (cùng đơn vị chức năng đo)

  • Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình lên đường chợ mua sắm 1 bó rau xanh nặng nề 1250 g, một loài cá nặng nề 4500g, 1 trái khoáy túng bấn nặng nề 750g. Hỏi lượng nhưng mà Bình nên đem về là bao nhiêu?

Bài 2. Trong mùa đánh giá sức mạnh. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả phụ thân chúng ta nặng nề từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Khối lượng nhưng mà Bình nên đem về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy lượng nhưng mà Bình đem là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng nề số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng nề 107kg

4. Bài luyện tự động luyện 

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số phù hợp nhập khu vực trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vết >, <, = nhập khu vực trống

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ mua sắm 5 trái khoáy dưa đỏ, đem 2 trái khoáy nặng nề 450dag, 1 trái khoáy nặng nề 35hg, 2 trái khoáy nặng nề 6000g. Hỏi 5 trái khoáy dưa nặng nề từng nào kg?

Bài 5. Một loài cá trê nặng nề 10000g, biết đầu nặng nề 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân thiết cá nặng nề từng nào ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2. 

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền vết >, <, = nhập khu vực trống

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg < 3150hg

d) 67 tạ 50 yến < 8395kg

Bài 4.

Đáp số: 14kg

Xem thêm: Có bao nhiêu số phức (z) thỏa mãn (left| {z - i} right| = 3) và (overline z left( {z + 2i} right)) là số

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học tập chất lượng tốt toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, học viên cần thiết cần cù ôn luyện, tóm chắc hẳn kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhằm đáp ứng bậc học tập cao hơn nữa. Thường xuyên theo đuổi dõi nttexpress.vn nhằm update nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé!
 

BÀI VIẾT NỔI BẬT


10 bước Đơn Giản vẽ thiết kế & diễn họa thời trang

Vẽ phác thảo & diễn họa là kỹ năng không thể thiếu trong nghề thiết kế thời trang. Trong bài viết này Kiquy sẽ giới thiệu sơ lược vai trò của vẽ diễn họa trong ngành thời trang và hướng dẫn bạn vẽ bản phác thảo dáng người thời trang chỉ trong 10 bước.