CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG
 
1.Toàn bộ hàng hóa của bên chủ hàng khi bên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NTT tiếp nhận vận chuyển được tự động mua bảo hiểm hàng hóa 100% tới khi kiện hàng được giao thành công.Khi có thiệt hại xảy ra bên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NTT cùng phía bảo hiểm sẽ làm thủ tục bồi thường theo quy định của bảo hiểm
2. Thời hạn bồi thường:
Sau khi các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại. Bên chủ hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên bảo hiểm. Bên bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường cho Bên chủ hàng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên bảo hiểm còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.
Bên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NTT có trách nhiệm đốc thúc bên bảo hiểm giải quyết bồi thường nhanh nhất cho bên chủ hàng.
3. Một số trường hợp thiệt hại không nghiêm trọng,liên quan tới vấn đề sản phẩm bị bể móp, hư hại số lượng nhỏ mà không thể khắc phục được thì bên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NTT sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề thiệt hai cho bên chủ hàng ngay lập tức. Bên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NTT bồi thường cho bên chủ hàng 100% giá trị hàng hóa hư hỏng ngay sau khi hai bên xác nhận giá trị bồi thường.
4. Trong trường hợp sản phẩm giao đến khách hàng mà bị phản hồi là thiếu số lượng, số loại thì sẽ tiến hành xác nhận niêm phong kiện hàng do bên chủ hàng niêm phong và trọng lượng khi bên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NTT đến nhận tại bên chủ hàng, để xác định lỗi tại bên nào và cùng nhau giải quyết.